جهت بررسی اولیه درخواست بورسیه تحصیلی و کار در چین فرم پیش ثبت نام زیر را تکمیل کنید.

کارشناسان ما در اسرع وقت نسبت به بررسی فرم پیش ثبت نام شما اقدام خواهند کرد!

فرم پیش ثبت نام بورسیه تحصیلی در چین: